பிஎம்எஸ் போக்குவரத்து தொழிலாளர் ஆர்ப்பா ட்டம்…

மதுரையில் 20 சதவீதம் போனஸ் கேட்டு ஆர்ப்பாட்டம்:

மதுரை

மதுரை பி எம் எஸ் தமிழ்நாடு பாரதிய போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் பேரவை தமிழக அரசை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் போனஸ் மற்றும் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: