இயற்கை விவசாய பட்டரை

ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறைஅருகே இயற்கை விவசாய பட்டரை பயிற்சி அரங்கம் ஆரம்பிக்கப் பட்டுள்ளது.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: