நூதனப் போராட்டம்

விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக மதுரையில் எஸ்டிபிஜ கட்சியினர் நடத்திய நூதன போராட்டம்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: