திருமலை நாயக்கர் மஹாலை ரசித்த அமைச்சர்…

மதுரை மன்னர் திருமலை நாயக்கர் மஹாலை சுற்றி அதன் அழகை ரசித்த தமிழக கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் கே
ராஜூ. மற்றும் அரசு அதிகாரிகள்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: