குடியிருப்பை பராமரிக்க, நிதி உதவி: அமைச்ச ர்.

காரியாபட்டி
கல்குறிச்சி சமத்துவபுரத்தில்,
100 குடியிருப்புக்களை 50,ஆயிரம் மதிப்பீட்டில் பராமரிப்பு செய்வதற்கான உத்தரவை, தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: