மாணவர்களுக்கு நிதியூதவி:

காரியாபட்டியில் பள்ளி சிறுவர்களின் விளையாட்டு ஆர்வத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பேரூராட்சி சேர்மன் செந்தில் மாணவர்களுக்கு நிதி உதவி செய்தார்

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: