படம்

மதுரை நீதிமன்றம் ரேஸ்கோர்ஸ் சாலை ஒருவழி பாதையாக மாற்றம் பட்டுள்ளது. நீதிமன்ற அவுட்போஸ்ட்டும் ஒருவழி பாதையாக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: