மழைநீர் வீட்டிற்குள் புகும் அபாயம்:

நீர் நிரம்பி வீட்டிற்குள் புகும் அபாயம்: மாநகராட்சி கண்டு கொள்ளுமா?

மதுரை:

மதுரையில்,
பழையவார்டு 17, புதிய வார்டு 60, கடைசி பஸ்டாப் எல்லீஸ்நகர் கிருல்மா நதி நிறம்பிவிட்டது. தெருக்களில் ஓடி வீட்டிற்குள் செல்லும் அபாயம் உள்ளது.
மதுரை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் துரிதமாக செயல்பட்டு, கிறிதுமால் நதி நீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க இப் பகுதி குடியிருப்போர் எதிர்பார்கின்றனர்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: