மதுரை மாவட்டத்தில் மழை பெய்தும், குறைந்த தண்ணீர் உள்ள சாத்தையாறு அணை:

குறைவான தண்ணீர் உள்ள சாத்தையாறு அணை:

மதுரை மாவட்டம் அலங்கால்லூர் அருகே பாலமேட்டில் உள்ள சாத்தியார் அனணயில் ,போதிய மனழ இல்லாததால் குறைவான நீர் உள்ளதை படததில் காணலாம்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: