பலமணிநேரம் அரசு வங்கியில் வாடிக்கையாளர ்கள் காத்து கிடக்கும் அவலநிலையா? மதுரை: மதுர ை காமராஜர் சாலை, சந்தைப்பேட்டையில் செயல்பட ்டு வரும் அரசுடமை யாக்கப்பட்ட ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா செயல்பட்டு வருகிறது. இதில், கணக் குப் புத்தகம் வரவைக்க முதல், பணம் செலுத்துவத ு வரை சுமார் இரண்டு மணி அல்லது மூன்று மணி நே ரம் வரை காத்துக் கிடக்க வேண்டிய அவல நிலை இரு ப்பதாக வாடிக்கையாளர்க�

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: